Utviklingsarbeid


Meldeskjema for elever som ikke har det trygt og godt på skolen.

Dette skjemaet kan du bruke til å melde fra når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, på vei til og fra skolen, på SFO eller leksehjelp. Noen eksempler på ting du kan melde fra om er: Mobbing mellom elever, vold, diskriminering, utestenging, baksnakking, rasisme, forhold utenfor skolen, eller andre årsaker til at eleven ikke opplever at det er trygt og godt på skolen.

Trykk på knappen"skolemiljø" for å melde fra.


Fagfornylsen LK-20

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020.

Lærerne ved skolen har jobbet systematisk med dette over flere år.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen.


BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Narvik kommune er opptatt av at alle barn som trenger det, skal få rett hjelp til rett tid. BTI gir oss et verktøy for å kunne identifisere og følge opp

de utsatte barna. Noen ganger trenger fagfolk å drøfte problemstillinger på tvers av tjenester og fagfelt. Narvik kommune vil derfor opprette

drøftingsarenaer på tvers av tjenestene, der skolen er arrangør av møtene.

I slike team må sakene drøftes anonymt, om det ikke er innhentet samtykke fra foresatte. Det skal opprettes et BTI-team på hver skole, som er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra skolen, skolehelsetjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Ved å ha et tverrfaglig sammensatt BTI-team vil vi kunne kartlegge, drøfte og avklare behov for videre oppfølging i et helhetlig perspektiv.

Her finner du mer informasjon om BTI.

Les mer her om samhandlingsmodellen.

Her finner du verktøykassen.


Skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les mer om: Skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter nullmobbing.no

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. Siden 2009 har Bruk Hue-turneen hatt over 1000 skolebesøk og snakket med 250 000 barn og 50 000 foreldre om digital mobbing og nettvett Bruk Hue tilbyr eget foredrag for mellomtrinnet (6. og 7.trinn) brukhue.com

Det offentliges informasjonskanal for ungdom - ung.no

Guide til foreldre med barn som ikke har det bra på skolen - udir.no

Ønsker du å melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø?

Du kan benytte nytt skjema for å melde fra om mobbing I skjemaet kan du enkelt fylle ut den informasjonen Fylkesmannen trenger for å hjelpe deg. Både elever og foreldre kan benytte skjemaet.


Olweus programmet

Olweusprogrammet er et program for å redusere mobbing og antisosial atferd i grunnskolen. Programmet er utviklet av Dan Olweus, forsker ved Universitetet i Bergen. Programmet har dokumentert svært gode resultater både i Norge og i andre land når det gjelder å redusere problemadferd og utvikle sosial kompetanse.

Evalueringen av programmet viser at mobbingen er redusert med 30 - 50 %. Programmet har en implementeringsperiode på 18 måneder hvor skolene får veiledning av en fast instruktør. I denne perioden jobber lærerne i samtalegrupper hvor de får nye kunnskaper om mobbing, utvikler tiltak på egen skole og lager egne planer, metoder og rutiner som reduserer mobbingen. Etter implementeringsperioden skal Olweusprogrammet være en del av skolenes ordinære drift. Skolene får oppfølging fra Oslo Olweusteam som kurser og veileder skolene på permanent basis.

Hovedmålsettinger:

Forebygge mobbing

• Bevisstgjøre og engasjere elever og lærere i arbeidet mot mobbing

• Styrke læreren som leder

• Stoppe mobbingen

• Dokumentere resultatene

Her kan du lese mer om programmet.


Læringsmiljø og pedagogisk analyse - L&P

En forbedringsstrategi for skoler og barnehager som ønsker:

 • Økt læring og utvikling for barn og unge og et inkluderende læringsmiljø

 • Profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling

 • Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultater

 • Pedagogisk analyse og forbedret pedagogisk praksis

Over 300 skoler over hele Norge har siden 2002 arbeidet systematisk med læringsmiljøet gjennom LP. I Danmark har ca. 560 skoler og 250 barnehager arbeidet etter LP siden 2007. Dette omfatter mer enn 245 000 barn og unge. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet reviderer nå LP og tilbyr den til barnehager og skoler i Norge.

Les mer her.

Professor Thomas Nordahl er leder for SePU som driver forskningsbasert forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående utdanning. (Bilde: Ricardofoto)


Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Les mer her.


På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende – med store smil om munnen!

Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen. 1400 grunnskoler i Norge, Sverige og på Island deltar i programmet

Les mer her.


Veiledet lesing og skriving bygd opp om stasjonsarbeid er forankret i skolens leseplan - sist revidert 2015. Skolens for vektlegging er at metoden er forskningsbasert, gir elevene god faglig og sosial inkludering gjennom utstrakt bruk av stasjoner og gode læringsresultater.

Skolens arbeid med veiledet lesing og skriving startet med elevene i første klasse skoleåret 2014/15. Påfølgende år har metoden vært systematisk brukt på første trinn samtidig som trinnet over har videreført bruken av metoden. Det betyr at skoleåret 2018/19 er metoden mest brukt tom 5. trinn, men er også i bruk på 6. -7. trinn, men i noen mindre grad.

Kort beskrivelse av metoden veiledet lesing og skriving bygd opp om stasjonsarbeid:

Metoden legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering, og er i tråd med kravene i K-06.

 • Veiledet lesing er en metode der læreren kan bevisstgjøre elevene på bruk av lesestrategier og språkets oppbygning.

 • Veiledet lesing skaper leseglede og utvikler elevenes kritiske oppmerksomhet.

 • I veiledet lesing deles elevene inn i lesegrupper etter mestringsnivå.

 • Klassen skal ha en felles opplevelse til inspirasjon (tur, film, bok, forskeroppgave, matematisk problem....)

 • Snakke med hele gruppa om opplevelsen

 • Lage tankekart og motiver

 • La elevene tegne fra opplevelsen

 • Læreren arbeider med ei gruppe elever

 • Få en dialog mellom lærer og elev om opplevelsen

 • Elevene skriver med ulik grad av støtte fra lærer

 • Presentere arbeidet

Organisatorisk grunnprinsipp

 • Elevene er delt i homogene grupper ut fra lesenivå. Hvert barn i den samme gruppa har samme bok (eks Simsalabim – vi leser, Damms leseunivers)

 • Fire til seks stasjoner, cirka ti til tolv minutter arbeid på hver stasjon.

 • En lærerstyrt stasjon som er lesestasjonen, bør helst foregå på grupperom.

 • Hver gruppe har en sjef (gruppesjef), som står først i rekka og har spesielt ansvar.

 • Gruppesjefens ansvar kan f.eks. være å passe på at alle rydder og at alle står på sin plass i rekka.Gjesdal kommune har utviklet et forskningsbasert verktøy som gir lærere støtte i arbeidet med å gjøre elevene våre til funksjonelle lesere.

Lesing er noe av det viktigste elevene lærer på skolen. Dersom eleven ikke mestrer lesing kan det gi vansker i skole, fritid og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter.

SOL-verktøyet har vært i bruk Gjesdal kommune i flere år og er delt med kommuner over hele Norge. Oversikt finner du her.


SOL kort oppsummert

 • Et praktisk verktøy som kan indikere hvor elevene er i sin leseutvikling.

 • Et kompetansehevingsprogram for lærere.

 • Et verktøy der hver elev kan følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.

 • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte.

Les mer her.