Utviklingsarbeid


Veiledet lesing og skriving bygd opp om stasjonsarbeid er forankret i skolens leseplan - sist revidert 2015. Skolens for vektlegging er at metoden er forskningsbasert, gir elevene god faglig og sosial inkludering gjennom utstrakt bruk av stasjoner og gode læringsresultater.

Skolens arbeid med veiledet lesing og skriving startet med elevene i første klasse skoleåret 2014/15. Påfølgende år har metoden vært systematisk brukt på første trinn samtidig som trinnet over har videreført bruken av metoden. Det betyr at skoleåret 2018/19 er metoden mest brukt tom 5. trinn, men er også i bruk på 6. -7. trinn, men i noen mindre grad.

Kort beskrivelse av metoden veiledet lesing og skriving bygd opp om stasjonsarbeid:

Metoden legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering, og er i tråd med kravene i K-06.

 • Veiledet lesing er en metode der læreren kan bevisstgjøre elevene på bruk av lesestrategier og språkets oppbygning.

 • Veiledet lesing skaper leseglede og utvikler elevenes kritiske oppmerksomhet.

 • I veiledet lesing deles elevene inn i lesegrupper etter mestringsnivå.

 • Klassen skal ha en felles opplevelse til inspirasjon (tur, film, bok, forskeroppgave, matematisk problem....)

 • Snakke med hele gruppa om opplevelsen

 • Lage tankekart og motiver

 • La elevene tegne fra opplevelsen

 • Læreren arbeider med ei gruppe elever

 • Få en dialog mellom lærer og elev om opplevelsen

 • Elevene skriver med ulik grad av støtte fra lærer

 • Presentere arbeidet

Organisatorisk grunnprinsipp

 • Elevene er delt i homogene grupper ut fra lesenivå. Hvert barn i den samme gruppa har samme bok (eks Simsalabim – vi leser, Damms leseunivers)

 • Fire til seks stasjoner, cirka ti til tolv minutter arbeid på hver stasjon.

 • En lærerstyrt stasjon som er lesestasjonen, bør helst foregå på grupperom.

 • Hver gruppe har en sjef (gruppesjef), som står først i rekka og har spesielt ansvar.

 • Gruppesjefens ansvar kan f.eks. være å passe på at alle rydder og at alle står på sin plass i rekka.


Læringsmiljø og pedagogisk analyse - L&P

En forbedringsstrategi for skoler og barnehager som ønsker:

 • Økt læring og utvikling for barn og unge og et inkluderende læringsmiljø

 • Profesjonelle læringsfelleskap og kollektiv kompetanseutvikling

 • Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultater

 • Pedagogisk analyse og forbedret pedagogisk praksis

Over 300 skoler over hele Norge har siden 2002 arbeidet systematisk med læringsmiljøet gjennom LP. I Danmark har ca. 560 skoler og 250 barnehager arbeidet etter LP siden 2007. Dette omfatter mer enn 245 000 barn og unge. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet reviderer nå LP og tilbyr den til barnehager og skoler i Norge.

Professor Thomas Nordahl er leder for SePU som driver forskningsbasert forbedringsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående utdanning. (Bilde: Ricardofoto)Skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les mer om: Skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing på Utdanningsdirektoratet.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter nullmobbing.no

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. Siden 2009 har Bruk Hue-turneen hatt over 1000 skolebesøk og snakket med 250 000 barn og 50 000 foreldre om digital mobbing og nettvett Bruk Hue tilbyr eget foredrag for mellomtrinnet (6. og 7.trinn) brukhue.com

Det offentliges informasjonskanal for ungdom - ung.no

Guide til foreldre med barn som ikke har det bra på skolen - udir.no

Ønsker du å melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø?

Du kan benytte nytt skjema for å melde fra om mobbing I skjemaet kan du enkelt fylle ut den informasjonen Fylkesmannen trenger for å hjelpe deg. Både elever og foreldre kan benytte skjemaet.