Permisjoner og fritak

Generelt om fravær

Generelt om elevfravær i grunnskolen

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringsloven § 2‐1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen.

Frydenlund skole er opptatt av at elevene skal få realisert sitt læringspotensiale. Det er viktig at elevene er til stede på skolen de fastsatte skoledagene. Studier viser at det kan være svært uheldig at elever er borte fra den obligatoriske opplæringen. Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall i skolen.

Hvert skoleår består av 190 skoledager. Dersom en elev er borte 10 undervisningsdager hvert skoleår, dvs. 1 dag per måned fra august til juni, utgjør dette et halvt års skolegang i løpet av grunnskolen!

Frydenlund skole ønsker derfor å informere og presisere hvilke retningslinjer som gjelder for fravær og permisjon i grunnskolen. Bestemmelsene nedenfor er i hovedsak hentet fra opplæringsloven med tilhørende forskrift.

Fravær og permisjon i grunnskolen

Fravær i grunnskolen deles i dokumentert og udokumentert fravær. Det betyr at det ikke skilles mellom gyldig og ugyldig fravær.

Foreldre plikter å melde fra om fravær og å søke permisjon ved fravær.

1. Dokumentert fravær

1.1. Kortere fravær og sykdom:

Når en elev er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse o.l., regnes dette som dokumentert fravær dersom det leveres melding om årsaken til fraværet fra foreldrene eller sykemelding fra lege. Dersom det er mulig, skal melding leveres på forhånd.

Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer og inntil en dag.

1.2 Andre trossamfunn:

Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirken, har etter søknad rett til permisjon fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjonen. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

1.3 Permisjon i inntil to uker, jf. Opplæringsloven § 2‐11:

Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker.

Det skal utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden om permisjon skal være skriftlig og sendes til rektor i god tid. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Deltakelse på nasjonale prøver er som hovedregel obligatorisk for alle elever på 5. trinn, og Frydenlund skole mener følgelig at det ikke er forsvarlig å gi elever permisjon når disse foregår.

2. Udokumentert fravær

2.1 Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.