Permisjoner og fritakGenerelt om fravær

Generelt om elevfravær i grunnskolen

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringsloven § 2‐1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen.

Frydenlund skole er opptatt av at elevene skal få realisert sitt læringspotensiale. Det er viktig at elevene er til stede på skolen de fastsatte skoledagene. Studier viser at det kan være svært uheldig at elever er borte fra den obligatoriske opplæringen. Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall i skolen.

Hvert skoleår består av 190 skoledager. Dersom en elev er borte 10 undervisningsdager hvert skoleår, dvs. 1 dag per måned fra august til juni, utgjør dette et halvt års skolegang i løpet av grunnskolen!

Frydenlund skole ønsker derfor å informere og presisere hvilke retningslinjer som gjelder for fravær og permisjon i grunnskolen. Bestemmelsene nedenfor er i hovedsak hentet fra opplæringsloven med tilhørende forskrift.

Fravær og permisjon i grunnskolen

Fravær i grunnskolen deles i dokumentert og udokumentert fravær. Det betyr at det ikke skilles mellom gyldig og ugyldig fravær.

Foreldre plikter å melde fra om fravær og å søke permisjon ved fravær.

1. Dokumentert fravær

1.1. Kortere fravær og sykdom:

Når en elev er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse o.l., regnes dette som dokumentert fravær dersom det leveres melding om årsaken til fraværet fra foreldrene eller sykemelding fra lege. Dersom det er mulig, skal melding leveres på forhånd.

Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer og inntil en dag.

1.2 Andre trossamfunn:

Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirken, har etter søknad rett til permisjon fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjonen. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

1.3 Permisjon i inntil to uker, jf. Opplæringsloven § 2‐11:

Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker.

Det skal utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden om permisjon skal være skriftlig og sendes til rektor i god tid. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Deltakelse på nasjonale prøver er som hovedregel obligatorisk for alle elever på 5. trinn, og Frydenlund skole mener følgelig at det ikke er forsvarlig å gi elever permisjon når disse foregår.

2. Udokumentert fravær

2.1 Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.Visma Flyt Skole

Portal for kommunikasjon mellom skole og hjem.

Narvik kommune benytter Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Visma Flyt Skole er en løsning for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer og forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem.

Når du som foresatt skal benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID.

Du vil da få tilgang til informasjon og tjenester tilknyttet dine barn. Noen av de viktigste funksjonene du vil få tilgang til er:

 • Fraværsoversikt og fraværsvarsling

 • Søknad om permisjon og andre søknader og dokumenter

 • Karakterer

 • Digital kommunikasjon mellom skolen og deg

 • Informasjon om klasser/grupper og lærere

 • Lenker til viktig informasjon som skolen ønsker å dele med hjemmet

 • Søknad om SFO, og informasjon om fakturering og tilstedeværelse

“Min Skole” er en foresatt-app som letter kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Appen er tilknyttet Visma Flyt skole. I appen kan du:

 • Sende og motta meldinger til/fra kontaktlærer, skoleledelsen eller SFO

 • Registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom eller timefravær

 • Få varsler om registrert fravær

 • Se registrert SFO opphold

 • Se planlagt tilstedeværelse i SFO

 • Se når barnet er sjekket inn/ut av SFO

 • Registrere inn merknader til SFO

 • (Søknad om permisjon skal gjøres via web - løsningen)

For mer informasjon om denne se:

Lenke til brukerveiledning min skoleapp. Eller last ned PDF Innlogging «Min Skole» app (PDF, 292 kB)

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på din skole.

Dersom du trenger hjelp kontakt Rachel Erveland, telefon 76 91 29 00

rachel.ervland@narvik.kommune.noSøknad og retningslinjer for elevpermisjon

Opplæringsloven har § 2-11 omkring følgende formuleringer vedr. elever som søkes fri fra opplæringen

 • Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

 • Det er et vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Å få permisjon fra undervisningen er ikke en rettighet etter opplæringslovens § 2-11, men etter søknad kan kommunen altså innvilge inntil to uker når kommunen finner det forsvarlig.

I Narvik kommune er avgjørelsesmyndigheten delegert til rektor ved den enkelte skole. Ved fravær inntil en dag har rektor delegert vedtaksmyndigheten til kontaktlærer. Delegeringen forutsetter bruk av dette skjemaet og arkivering på elevmappen.

Det er ikke skoleplikt i Norge, men opplæringsplikt. Det innebærer at dersom foresatte i perioder velger å ikke la skolen ta hånd om opplæringen, må de selv ta ansvar for denne.

Når søknader om permisjon skal vurderes, må det tas hensyn til den enkelte elev og vurdere om eleven med dette får en forsvarlig grunnskoleopplæring. Som et ledd i vurderingen, må det ved flere dagers permisjon legges vekt på om eleven får undervisning i permisjonstiden.

Det er ikke er tillatt med permisjon utover to uker. Dersom foreldre ønsker å ta eleven ut for en lengre sammenhengende periode enn to uker, må dette sees på som privat undervisning, jfr § 2-13. Eleven blir med dette utskrevet fra skolen som elev, og foreldrene har det fulle ansvaret. Kommunen skal imidlertid ha tilsyn med den private undervisningen etter § 14-2.

Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

Søknad om elevpermisjon

Etter Opplæringsloven § 2-11 har man mulighet til å søke permisjon fra den pliktige opplæringen; "Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

Dette er delegert ut til den enkelte skole som behandler søknaden. Søknad om permisjon gjøres nå i foresattportalen i Visma Flyt skole Narvik