Frydenlund skole

Frydenlund skole

Skolens visjon

Visjon, menneskesyn og elevsyn.

Frydenlund skole skal være en trygg og kreativ skole der både elever og ansatte gis muligheter til utvikling, læring, mestring og trivsel. Skolen har et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse som er grunnleggende for god faglig, sosial og kulturell inkludering i et læringsfellesskap der mangfold anerkjennes og respekteres. Vektlegging av et inkluderende læringsmiljø bygger på prinsippet om at elevmedvirkning er positivt for utvikling av gode sosiale relasjoner og motivasjon for læring.

Samtlige elever skal behandles med respekt og verdighet. Alle ansatte har ansvar for at elevene inkluderes i et klassefellesskap som bidrar til at de lykkes i egne læringsprosesser, både faglig og sosialt og kulturelt. I læringsarbeidet står vurdering for læring sentralt, og utvikling av klare kriterier for hva som forventes, gjør at våre elever vet hva målet er med sitt læringsarbeid. Dette gir motivasjon og lærelyst.

Elevens rett til ei god tilpasset opplæring skal bl.a. sikres ved bruk av veiledet lesing og skriving bygd opp som stasjonsarbeid.

God samhandling står sentralt på Frydenlund skole, og i den sammenheng står skoleutvikling sentralt.

Hovedtrekkene ved skolene er:

 • Ny modulskole med 6 klasserom plassert i skolegården 2018.
 • 39 lærerstillinger og 7 fagarbeiderstillinger (assistenter)
 • To undervisningsinspektører og en rektor.
 • Skolen har spesialpedagogisk veileder og fagveileder minoritetsspråklig opplæring.
 • Skolen har siden 2008 fulgt Olweus-programmet. Et program som skal motvirke mobbing og krenkelser.
 • Innenfor det spesialpedagogiske feltet har skolen eget ressursteam der også PPT er en viktig samarbeidspartner.
 • Skolen arbeider systematisk med LP- (læringsmiljø og pedagogisk analyse) - en pedagogisk analysemodell hvor resultatene baserer seg på forskningens forståelse av læringsmiljøets betydning for elevenes trivsel, utvikling og læring.
 • Mottaksskole for minoritetsspråklige elever.
 • Skolefritidsordning for omlag 100 barn.
 • Andel minoritetsspråklige elever utgjør ca.17%
 • I skolegården har elevene tilgang til 2 ballbinger og en skate-rampe, sandkasseområde, klatretårn, og en del andre småapparat.

Visjon, menneskesyn og elevsyn

Frydenlund skole skal være en trygg og kreativ skole der både elever og ansatte gis muligheter til utvikling, læring, mestring og trivsel. Skolen har et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse som er grunnleggende for god faglig, sosial og kulturell inkludering i et læringsfellesskap der mangfold anerkjennes og respekteres. Vektlegging av et inkluderende læringsmiljø bygger på prinsippet om at elevmedvirkning er positivt for utvikling av gode sosiale relasjoner og motivasjon for læring.

Samtlige elever skal behandles med respekt og verdighet. Alle ansatte har ansvar for at elevene inkluderes i et klassefellesskap som bidrar til at de lykkes i egne læringsprosesser, både faglig og sosialt og kulturelt. I læringsarbeidet står vurdering for læring sentralt, og utvikling av klare kriterier for hva som forventes, gjør at våre elever vet hva målet er med sitt læringsarbeid. Dette gir motivasjon og lærelyst.

Elevens rett til ei god tilpasset opplæring skal bl.a. sikres ved bruk av veiledet lesing og skriving bygd opp som stasjonsarbeid.

God samhandling står sentralt på Frydenlund skole, og i den sammenheng står skoleutvikling sentralt.

Prioriterte fokusområder.

Med utgangspunkt i skolens visjon er det definert følgende målsetting:

 1. Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
 2. Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.

Det betyr at skolen jobber systematisk med å få til ei god faglig, sosial og kulturell inkludering for samtlige elever. I skolens leseplan framkommer bl.a. prioritering av veiledet lesing og skriving bygd opp om stasjonsarbeid som en viktig strategi for å gi elevene ei god tilpasset opplæring.

En viktig strategi i arbeidet med inkluderende og i å mestre grunnleggende ferdigheter er arbeid med vurdering for læring.