Skjema og søknad


Søknad om permisjoner og SFO plass:


Rutine om skolebytteregler - Narvik kommune

Rutine om skolebytteregler for Narvikskolen.

Hjemmel

 • (opplæringslova), § 8-1 Skolen,

Formål

 • Skolebytterutine for Narvik kommunes grunnskoler er et virkemiddel for å kunne ivareta bestemmelsene som gir elevene rett til å gå på den nærmeste skolen og til å fravike dette etter søknad (jf. opplæringsloven § 8-1), på en best mulig måte og sikre likebehandling i kommunens grunnskoler.

Vilkår for behandling av søknader om skolebytte

A. Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til;

 • Rektor ved den skolen det søkes til fatter vedtak i søknader om skolebytte.

B. Bostedets nærhet til skolen. Nærskoleprinsippet er styrende.

Forhold som må tas hensyn til:

 • Et barn kan bare ha en bostedsadresse.

 • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.

 • Sosiale og/eller medisinske forhold

 • Ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø

 • Praktiske hensyn

Nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m

C. Prosess

 • Rektor som har mottatt søknaden involverer den andre rektoren.

 • Møte med foreldrene

 • Kun den rektoren som har mottatt søknad uttaler seg om saken til foreldre.

 • Ved behov kontaktes PPT med samtykke fra elev over 15 år eller foreldre.

 • Vurdering:

 • Hvilke tiltak har tidligere vært vurdert/satt i verk?

 • Hva kan mottakerskole gi som ikke avgiverskole kan gi?

 • Hvordan er plassforholdene på mottaker skole?

 • Hva er barnets beste?

 • Vedtak fattes (se under)

Viktig

Behandling av søknader om skolebytte

Forvaltningsloven kap IV og V

Opplæringsloven § 15-2

Søknad om inntak ved eller overflytting til annen skole enn den som følger av nærskoleprinsippet, skal følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak. Det betyr blant annet at kommunen må sørge for at det ikke finner sted usaklig forskjellsbehandling. Vedtaket må være skriftlig og begrunnes. Det må også opplyses om klageadgang.

Enkeltvedtak om skoleplassering kan påklages til fylkesmannenLeie av skolens lokaler

Kontaktperson: Kathrine McAlister, telefon: 91 67 62 30